Caomhnú Páistí

Polasaí um Chaomhnú Páistí S.N. an Inbhir
Ráiteas Tosaigh
Dhréachtaigh an Bord Bainistíochta, an fhoireann agus ionadaithe thuismitheoirí na scoile an polasaí seo a leanas ar a lá pleanála forbartha scoile, an 7ú Bealtaine 2017.
Réasúnaíocht
Ghlac Bord Bainistíochta Scoil Náisiúnta an Inbhir leis na Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Déanann an polasaí seo cur síos ar an mbealach a bhfuil sé i gceist ag Scoil Náisiúnta an Inbhir na treoirlínte sin a chur i bhfeidhm chun cosaint agus leas na leanaí uile a fhreastalaíonn ar ár scoil a chinntiú.
Gaolmhaireacht le hÉiteas Féiniúlachta na scoile
Déanann Scoil Náisiúnta an Inbhir iarracht cuidiú leis na leanaí fás agus forbairt chun go mbeidh siad ina dhaoine fásta sláintiúla, féinmhuiníneacha, aibí, in ann a bpotéinseal iomlán mar dhaoine a bhaint amach. Déanaimíd iarracht i gcónaí timpeallacht shábháilte, áthasach a chruthú do na leanaí ina mbraithfidh siad sochar, agus a fhios acu go n-éistfear leo le tuiscint agus meas má tá cúiseanna imní acu, agus go ndéanfar rud éigin faoi na cúiseanna imní sin.
Leagann an polasaí seo amach an dualgas atá ag an scoil sna réimsí seo:
A. Cosc
B. Nós Imeachta
C. Cleachtadh
Aidhmeanna
• Feasacht ar mhí-úsáid leanaí a ardú i measc na foirne scoile agus na bpáirtithe oideachais uile inár scoil (lena n-áirítear Múinteoirí, Múinteoirí Cuairtíochta,Cúntóirí Riachtanas Speisialta, an t-airíoch 7rl..) – mí-úsáid mhothúchánach, fhisiciúil, ghnéis agus faillí san áireamh.
• Nósanna imeachta soiléire a chur i bhfeidhm do phearsanra uile na scoile maidir le conas déileáil le hamhras agus líomhaintí faoi mhí-úsáid leanaí.
• Réimsí beartais eile ar gá iad a leasú.
• Ábhar curaclaim agus acmhainní a aithint a chabhraíonn le cosc a chur le mí-úsáid leanaí agus le cur ar chumas leanaí déileáil le mí-úsaid ar an mbealach ceart má tharlaíonn sé.

A. Cosc
Múintear an Curaclam OSPS mar chuid den churaclam scoile. Faoin Snáithe Mise, agus Snáithaonad Sábháilteacht agus Cosaint, múinimid scileanna sábháilteachta do na leanaí chun go mbeidh siad inann déileáil le suíomhanna atá contúirteach agus neamhoiriúnach. Mar chuid den ghné seo den OSPS, tagann forbairt ar scileanna eile an linbh cosúil le cumarsáid, teanntás agus grinneas agus conas go réitíonn siad le chéile. Nuair a chláráitear an leanbh cuirfear a dtuismitheoirí ar an eolas maidir leis an gclár Bí Sábháilte atá in úsáid sa scoil agus cuirfear cóip de Bí Sábháilte (Treoir do Thuismitheoirí) ar fáil dóibh chomh maith. Múinfear na ceachtanna foirmiúil den chlár in iomlán gach ré bhliain de réir an phlean dhá bhliain OSPS. Déanfaidh foireann na scoile gach iarracht teachtaireachtaí an chláir a neartú nuair is féidir.

B. Nósanna Imeachta

1.0 Ceapadh Duine Caidrimh Ainmnithe (DCA)
• Cheap an Bord Bainistíochta Máirín Glenn mar Dhuine Caidrimh Ainmnithe (DCA) i Scoile Náisiúnta an Inbhir a bheidh freagracht shainiúil as Caomhnú Páistí aige/aici.
• Ceapadh Deborah Reilly mar Leas-DCA chun áit an DCA a thógáil mura bhfuil sé/sí ar fáil ar chúis éigin
• Tabharfar aghaidh ar phost an DCA ag an gcéad chruinniú de gach Bord Bainistíochta nua. Beidh an DCA i bhfeidhm mar DCA go dtí go gcuireann an Bord Bainistíochta duine éigin i gcomharbacht air/uirthi ar chúis ar bith.

2.0 Róil agus Freagrachtaí
• Bíonn an phríomhfhreagracht as cúram agus leas a dhaltaí ar an mBord Bainistíochta.
• Bíonn freagracht shainiúil ar an DCA as caomhnú páistí sa scoil.
• Bíonn dualgas cúraim ghinearálta ag an bhfoireann uile, chun a chinntiú go bhfuil socruithe ann chun leanaí a chosaint ó dhainséar.

2.1 Ról an Bhoird Bhainistíochta
• Socruithe a dhéanamh do phleanáil, forbairt agus cur i bhfeidhm cláir caomhnú páistí éifeachtach.
• Monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh ar an gclár sin.
• Forbairt agus oiliúint foirne chuí a chur ar fáil.

Go sonrach

• Ceapfaidh siad DCA agus Leas-DCA
• Beidh nósanna imeachta soiléire acu chun déileáil le líomhaintí nó le hamhrais maidir le mí-úsáid leanaí (Féach thíos)
• Déanfaidh siad monatóireacht ar leanaí i mbaol
• Déanfaidh siad cinnte go soláthraítear an chuid den churaclam a bhaineann le cosc a chur ar mhí-úsáid leanaí.
• Déanfaidh siad líomhaintí maidir le mí-úsaid leanaí i leith fhostaí na scoile a tuairiscíodh do Fheidhmeannacht na Seirbhíse Slainte nó don Gharda Síochána a iniúchadh, agus tabharfaidh siad freagra orthu.
• Déanfaidh siad cinntí maidir le tinreamh múinteoirí ar chruinnithe um chaomhnú páistí/comhdhálacha ar chásanna agus cuirfidh siad comhairle ar mhúinteoirí sula bhfreastalaíonn siad ar chruinnithe/ar chomhdhálacha dá leithéid.

Nósanna imeachta don Bhord Bainistíochta má dhéantar líomhaintí nó má tá amhrais ann maidir le mí-úsáid leanaí déanta ag fostaí scoile:

A. Tuairisciú –
Má fhaightear gearán nó amhras maidir le fostaí:
• Cuirfidh an DCA an cathaoirleach ar an eolas láithreach
• Lorgóidh sé/sí ráiteas scríofa den líomhain ón duine/ón eagras atá ag deanamh na líomhna. Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí ráiteas a dhéanamh thar ceann linbh.
• Rachaidh an DCA chun comhairle a fháil ón bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus beidh sé/sí freagrach as tuairisciú a dhéanamh, bunaithe ar an gcomhairle sin.
• Má chinneann an DCA, i ndiaidh dó/di comhairle a dhéanamh le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, nach gá an t-ábhar a thuairisciú, ní mór dó/di an Cathaoirleach a chur ar an eolas. Ansin, ní mór dó/di an duine nó an ghníomhaireacht atá ag déanamh na líomhna a chur ar an eolas, i scríbhinn, faoi na cúiseanna leis an gcinneadh sin. Má tá cúiseanna imní ag an duine nó ag an eagras sin fós, is féidir leo dul i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó leis an nGarda Síochána, nó tuairisc a thabhairt dóibh ar bhonn aonair. Bíonn forálacha an Achta um Chosaintí ag Daoine a Thuairisceoidh Mí-úsáid Leanaí 1998, má dhéanann siad tuairisc réasúnta le meon macánta.
• Má chinneann an DCA, i ndiaidh dó/di dul i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, gur chóir an t-ábhar a thuairisciú, ní mór dó/di an Cathaoirleach a chur ar an eolas, agus ní mór dó/di leanúint ar aghaidh de réir na nósanna imeachta sna Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE.
• Comhlíonfaidh an DCA/Leas-DCA foirm thuairiscithe chaighdeánach ar an tslí is cuimsithí is féidir.
• Nuair a chuirtear an Cathaoirleach ar an eolas faoi líomhain maidir le mí-úsáid, gheobhaidh sé/sí comhairle dhlíthiúil i gcónaí, agus tabharfaidh sé/sí freagra ar an líomhain de bhun na comhairle sin.
• Cuirfidh sé/sí an fostaí ar an eolas faoi fhíricí agus cineál na líomhna, agus déarfaidh sé/sí go raibh/nach raibh sé tuairiscithe do Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag an DCA. (Déan tagairt do 4.2 – 4.3, lch 16 de na Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001). Bíonn sé de dhualgas ar an gcathaoirleach cothroime a thabhairt don fhostaí agus a chinntiú go leanaítear an próiseas ceart – bíonn an fostaí i dteideal sonraí agus cóip den líomhain i scríbhinn, comhairle, ionadaíocht agus deis freagra a thabhairt don Bhord laistigh de sheachtain.

B. Freagairt
• Nuair a chuirtear an Cathaoirleach ar an eolas faoi líomhain maidir le mí-úsáid, gheobhaidh sé/sí comhairle dhlíthiúil i gcónaí, agus freagróidh sé/sí don líomhain de bhun na comhairle sin.
• Déanaidh an Cathaoirleach barúil measta an bhfuil daltaí i mbaol. Má cheapann an Cathaoirleach go bhfuil riosca ann – féadann sé/sí ceangal ar an bhfostaí dul ar shaoire riaracháin láithreach. Mura bhfuil sé/sí cinnte, rachaidh an cathaoirleach i gcomhairle le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte/an nGarda Síochána.
• Mura ceanglaíodh ar an bhfostaí dul ar shaoire riaracháin, cuirfidh an cathaoirleach an ROE ar an eolas. Féadtar Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláínte (i roinnt cásanna an Garda Síochána) a chur ar an eolas freisin de réir comhairle dhlíthiúil a fhaightear.
• Má mheasann an DCA agus an Cathaoirleach gur gá tuairisc a dhéanamh (tar éis comhairle a fháil ón bhFeidheannacht), glaofaidh an Cathaoirleach cruinniú den Bhord Bainistíochta chomh luath agus is féidir, agus cuirfidh sé/sí ar an eolas iad.
• Nuair a líomhnaítear gur tharla an drochúsáid laistigh den scoil, nó nuair a bhaineann sé le mí-úsáid leanaí na scoile ag fostaithe na scoile lasmuigh d’am scoile, déanfaidh an Bord Bainistíochta an scéal a iniúchadh. Beidh cruinniú breise acu nuair atá an fhaisnéis ábhartha bailithe. Ag an gcruinniú sin, déanfaidh an Bord Bainistíochta na nithe seo a leanas a mheas go mion
• Na líomhaintí a rinneadh agus a bhfoinse
• An chomhairle a chuir na húdaráis ábhartha orthu
• Agus na freagraí scríofa ón bhfostaí.
• Ag an gcruinniú seo freisin
• Ní mór deis a thabhairt don duine/ionadaí an eagrais a líomhnaíodh gur bhain an fostaí scoile mí-úsáid as leanbh/leanaí a c(h)ás a chur faoi bhráid an Bhoird Bhainistíochta, agus féadann duine amháin eile a bheith leis/léi
• Féadann tuismitheoirí/caomhnóirí feidhmiú ar son an linbh.
• Ní mór deis a thabhairt don fhostaí a c(h)ás a chur faoi bhráid an chruinnithe freisin, agus féadann duine eile a bheith leis/léi.
• Ní mór don Bhord Bainistíochta déileáil leis an ábhar ar shlí leochailleach agus ní mór caitheamh go cothrom leis an bhfostaí.
• Déanfaidh an Bord Bainistíochta cinneadh faoi céard a dhéanfaidh siad, má tá aon rud le déanamh, bunaithe ar a n-iniúchadh agus cuirfidh siad an fostaí ar an eolas i scríbhinn. Cuirfidh siad an ROE ar an eolas faoin toradh freisin, má raibh an fostaí as láthair ar shaoire riaracháin.
• Nuair nach féidir leis an mBord Bainistíochta iniúchadh a dhéanamh ar líomhaintí (e.g. nuair a tharla an mí-úsáid agus an duine fostaithe áit éigin eile, nó nuair atá na húdaráis ábhartha ag déanamh iniúchadh air/uirthi), déanfaidh an Cathaoirleach cibé gnímh a mholann na húdaráis. Fanfaidh an Cathaoirleach i dteagmháil dhlúth le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus gheobhaidh siad tuairiscí agus cúntais uathu nuair is cuí.

2.2 Ról na mBall Foirne (Múinteoirí, Múinteoirí Cuairtíochta, Cúntóirí Riachtanas Speisialta, Airíoch, Rúnaí 7rl.. san áireamh)

Ba chóir don scoil na treoirlínte seo a thabhairt do bhaill foirne agus tá sé de fhreagracht ar na múinteoirí agus na baill foirne uile dul i dtaithí ar
• Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001
• Children First – Treoirlínte Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, 1999
• Caibidil 3 Sainmhíniú & Aithint Mhí-usáid Leanaí
• Caibidil 4 Cúis le Tuairisc a Thabhairt & Nósanna Imeachta Caighdeánacha maidir le Tuairisciú
• Aguisín 1 Comharthaí agus Rianta Mhí-úsáid Leanaí

Treoirlínte do mhúinteoirí agus do bhaill foirne maidir le déileáil le:

Faisnéis tugtha ag leanaí
Má labhraíonn leanbh le ball foirne faoi mhí-úsáid líomhanta, ní mór don duine a fhaigheann an fhaisnéis sin éisteacht go cúramach agus ar shlí thacúil. Ní mór a bheith an-chúramach nach gcailltear muinín an linbh Níor chóir agallamh foirmiúil a dhéanamh. Cuirtear an chomhairle seo a leanas ort:
• Éist leis an leanbh.
• Ná cuir ceisteanna a spreagfaidh freagraí ar leith ná ná déan moltaí maidir le freagraí don leanbh.
• Tabhair tacaíocht don leanbh, ach ná déan gealltanais.
• Ná cuir cosc ar an leanbh imeachtaí tábhachtacha a tabhairt chun cuimhne.
• Ná tabhair freagairt thar fóir.
• Ná geall go gcoinneofar gach rud faoi rún – mínigh go mb’fhéidir go mbeidh gá le cabhair bhreise.
• Déan cúntas mion ar an gcomhrá a thárla, leis na sonraí seo a leanas
• Céard a tharla, cá háit agus cathain?
• Cur síos agus léaráidí más féidir de ghortuithe fisiciúla
• Mínithe ar na gortuithe ag úsáid athrá díreach más cuí.
• Coimeád an cúntas slán.
• Níor chóir don bhall foirne ach fíricí ábhartha riachtanacha a fháil. Níl sé de fhreagracht ar phearsanra na scoile líomhaintí maidir le mí-úsáid a iniúchadh.
• Ní mór an DCA a chur ar an eolas agus na taifid chuí a thabhairt dó/di.
• Más é/í an DCA an duine a rinneadh na líomhaintí ina leith, ansin cuirtear an t-amhras agus aon tuairiscí faoi bhráid an Chathaoirligh agus leanfaidh sé/sí ar aghaidh de réir na dTreoirlínte.

Amhras faoi Mhí-úsáid
• Má cheapann baill foirne go bhfuil mí-úsáid ar siúl, ní mór dóibh tagairt a dhéanamh do na Treoirlínte Náisiúnta um Chaomhnú agus Leas Páistí,1999, go háirithe
• Caibidil 3: Sainmhíniú & Aithint Mhí-úsáid Páistí
• Caibidil 4: Cúis le Tuairisc a Thabhairt & Nósanna Imeachta Tuairiscithe Caighdeánacha
• Aguisín 1: Comharthaí agus Rianta Mhí-úsáid Páistí
• Ní mór do bhaill foirne na dátaí/comharthaí/rianta a bhfuil mar chúis imní dóibh a bhreathnú agus cúntas a choimeád orthu thar thréimhse ama.
• Ní mór dóibh an DCA a chur ar an eolas agus na taifid uile a thabhairt dó/di.

2.3 Ról an Duine Caidrimh Ainmnithe (DCA)
• Bíonn an DCA mar dhuine idirchaidrimh le heagrais seachtracha, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, leis an nGarda Síochána agus le páirtithe eile le freagrachtaí maidir le caomhnú páistí.
• Cuirfidh an DCA na pearsanra scoile uile ar an eolas maidir le teacht ar na dTreoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001 agus Children First sa scoil. Déanfaidh sé/sí Caibidlí 3 & 4 & Aguisín 1 (Children First) a fhótachóipeáil dóibh agus tabharfaidh sé/sí cóip de na Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001 agus comhairle maidir le dea-chleachtas dóibh freisin.
• Beidh an DCA ar fáil don fhoireann le haghaidh comhairliúcháin maidir le hamhrais nó faisnéis faoi mhí-úsáid ó leanaí. Coinneoidh sé/sí cúntas ar na comhairliúchain sin.
• Gheobhaidh an DCA comhairle ó bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.
• Tuairisceoidh an DCA amhrais agus líomhaintí maidir le mí-úsáid leanaí don Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus/nó don Gharda Síochána, bunaithe ar an gcomhairle sin.
• Coinneoidh an DCA cúntais chearta go slán sabhailte, rúnda agus in áit slán.
• Beidh an DCA ar an eolas faoi aon fhorbairtí reatha maidir le caomhnú páistí.

Treoirlínte don DCA faoi dhéileáil le tuairisciú cúiseanna imní agus tuairisciú faisnéise ó leanaí
• Má tá an DCA/an Leas-DCA imníoch faoi leanbh, ach níl sé/sí cinnte ar chóir an t-ábhar a thuairisciú don Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, ba chóir dó/di comhairle chuí a lorg. Chuige sin, ba chóir don DCA/Leas-DCA teagmháil neamhfhoirmiúil a dhéanamh leis an Oibrí Sóisialta ainmnithe (atá ar dualgas). Ní mór don DCA/Leas-DCA a mhíniú go soiléir sa chás seo, go bhfuil comhairle á lorg agus nach bhfuil tuairisc á déanamh aige/aici. Má chuirtear comhairle air/uirthi an t-ábhar a thuairisciú, sin a dhéanfaidh sé/sí.
• Ansin, déanfaidh an DCA/Leas-DCA tuairisc don Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláínte go pearsanta, ar an nguthán nó i scríbhinn. I gcás éigeandála, nó mura bhfuil foireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar fáil, ní mór tuairisciú don Gharda Síochána. Ní mór don DCA tuairisc ar an ábhar a dhéanamh do Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, a leanfaidh na nósanna imeachta a ndéantar cur síos orthu i gCaibidil 4 (Cuid 4.3) de na Children First – Treoirlínte Náisiúnta um Chaomhnú agus Leas Páistí,1999.
• Líonfaidh an DCA/Leas-DCA foirm thuairiscithe chaighdéanach ar an mbealach is cuimsithí is féidir (Féach Aguisín 1).
• De ghnáth cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí ar an eolas go bhfuil tuairisc á déanamh. B’fhéidir go ndéanfaí cinneadh, go mbeadh an leanbh i ndainséar nó i mbaol níos mó dá gchuirfí an tuismitheoir/caomhnóir ar an eolas. Ba chóir an cinneadh gan an tuismitheoir/caomhnóir a chur ar an eolas a thaifeadadh i dteannta le cúiseanna an chinnidh sin.
• Nuair a dhéantar líomhain faoin DCA, ansin bíonn an cathaoirleach freagrach as an ábhar a thuairisciú don Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an fhoirm thuairiscithe chaighdeánach a líonadh.
• Má dhéantar líomhaintí nó má tá amhras ann faoi mhí-úsáid déanta ag chomh-pháirtí, bainfidh an DIA úsáíd as na nósanna imeachta céanna.
• Cuirfear tuismitheoirí na bpáirtithe uile ar an eolas agus cuirfidh an DCA an Cathaoirleach ar an eolas.
• Déanfaidh an príomhoide agus múinteoirí ranga socruithe chun bualadh leis na tuismitheoirí uile ina n-aonar chun teacht ar réiteach.
• Déanfar socraithe sa scoil chun gach iarracht a dhéanamh cosc a chur le atarlú an iompair mhí-úsáidí.

3.0 Cruinnithe um Chaomhnú Páistí / Comhdhálacha ar Chásanna
• Seolfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte iarratas chuig an DCA agus ní mór dó/di dul i gcomhairle le Cathaoirleach Bhord Bainistíochta na Scoile. Féadann an Cathaoirleach iarraidh ar an DCA a mhíniú cén fáth go bhfuil ar fhostaí na scoile freastal ar an gcruinniú agus cé eile a bheidh ann.
• Féadann an fostaí scoile tuairisc a chur le chéile don chruinniú/don chomhdháil. (Féach Aguisín 3, Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001).
• Cuirfear an fostaí scoile ar an eolas má bheidh leanaí/tuismitheoirí/caomhnóirí i láthair. Féadann an fostaí scoile teagmháil a dhéanamh le Cathaoirleach an Chruinnithe um Chaomhnú Páistí chun comhairle a fháil.
• Féadann an fostaí scoile breathnóireacht níos mine a dhéanamh ar iompar linbh má iarrtar air/uirthi. D’fhéadfadh breathnóireacht ar iompar an linbh, idirghníomhaíochtaí le chomh-pháirtí, dul chun cinn sa scoil nó comhráití neamhfhoirmiúla a bheith san áireamh.
• I ngach cás, ní mór daoine a chuireann a gcúiseanna imní faoi chúram agus caomhnú páistí faoi bhráid fhoireann Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, nó a labhraíonn leo faoi na cúiseanna imní sin, a choinneáil ar an eolas faoi na céimeanna is dóichí a thógfaidh na daoine gairmiúla bainteacha. Mar is cuí, agus laistigh de na gnáththeorainneacha rúndachta, beidh baill foirne a dhéanann tuairiscí coinnithe ar an eolas faoi thorthaí aon fhiosraithe nó iniúchta a eascraíonn as a dtuairiscí.
• Ní mór do mhúinteoirí atá chun freastal ar chruinniú um chaomhnú linbh/comhdháil ar chás iad féin a chur ar an eolas faoin bprótacal a mhínítear ar lgh 149 – 155 de na Treoirlínte Náisiúnta um Chaomhnú agus Leas Páistí,1999; lgh 13-14 Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001.

C. Cleachtadh

4.0 Impleachtaí Eagraíochta
Déanfar nósanna imeachta scoile atá i bhfeidhm cheana féin agus nósanna imeachta nua atá á gcur i bhfeidhm a scrúdú i bhfianaise na dTreoirlínte Children First agus tabharfar aghaidh ar gach saincheist Cosanta Leanaí a thiocfaidh chun cinn.

Tugadh aghaidh ar na beartais seo a leanas san athbhreithniú seo:
• Timpistí • Ionduchtú Daltaí
• Tinreamh • Coimeád Cúntas
• Cód Iompar • Féitheoireacht
• Ag dul chun an leithreas • Iompar ginearálta
• Páistí aonair a mhúineadh • Comhghnásanna maidir le húsáid na h idirlíne/ grianghrafanna agus píosaí fise
• Bulaíocht • Snámh
• Leanaí ag taisteal i ngluaisteán baill na foirne • Infheictheacht
• Cumarsáid • Cuairteoirí
• Ionduchtú Múinteoirí agus Ball Foirne Breise

Timpistí
Cé go ndéanfar gach réamhchúram faoinár Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta chun a chinntiú go mbíonn leanaí slán, tuigimid go dtarlóidh timpistí. Déanfar cúntas a choimeád ar thimpistí inár leabhar eachtraí agus leanfar cleachtas cuí na scoile faoi mar atá inár bpolasaí timpistí mar chuid de Shláinte agus Sábháilteacht.
Tinreamh
Déanfar monatóireacht ar thinreamh scoile de réir ár bPolasaí Tinrimh. Maidir le cosaint leanaí, coimeádfaimíd súil ar leith ar nósanna maidir le neamhláithreacht. Déanfaimid monatóireacht fresin ar neamhláithreacht a tharlaíonn ag an am céanna le comharthaí faillí nó mí-úsáide fisiciúla/mothúchánaí.
Cód Iompar
Moltar do leanaí i gcónaí súgradh le chéile ar bhealach comhoibritheach agus tabharfar aghaidh ar dhroch-iompar de réir ár gCóid Iompair. Má tharlaíonn eachtra ar dóigh linn go mbaineann nádúr gnéasach leis, cuirfimid an DCA ar an eolas agus déanfaidh sé/sí cúntas ar an eachtra agus freagracht a ghlacadh ar an mbealach cuí atá leagtha amach ins na Treoirlínte don DCA.
Bulaíocht
Tabharfar aghaidh ar iompar bulaíochta faoinár mbeartas Frithbhulaíochta. Má tharlaíonn sé go mbíonn iompar gnéasach i gceist nó má cheaptar go mbíonn an mhí-úsáid fíordhona, ansin cuirfear an t-ábhar ar aghaidh chuig an DCA.
Leanaí ag taisteal i ngluaisteáin na foirne
Ní iompraíonn múinteoirí páiste ina (h)aonar ina ngluaisteáin.
Cumarsáid
Déanfar gach iarracht feabhas a chur ar chumarsáid dalta-múinteora. Má tá cúiseanna imní ag daltaí, éistfear go báúil leo. Déanann na cláir OSPS/Béarla ó Bhéal/Oideachas Creidimh seansanna do chumarsáid oscailte idir daltaí agus múinteoirí, agus táthar ag súil leis go gcabhróidh sé sin leis an ngaolmhaireacht dalta-múinteora. Má bhíonn ar mhúinteoirí cumarsáid a dhéanamh le daltaí duine ar dhuine, iarrtar orthu doras an tseomra ranga a fhágáil ar oscailt. Is féidir sonraí breise ar chumarsáid a fháil i bPolasaí Cumarsáide na scoile.
Iompar Ginearálta
Cé gur féidir teagmháil fhisiciúil a úsáid le faoiseamh, sólas agus cúnamh a thabhairt do leanbh, níor mhór na pointí seo a leanas a chur san áireamh.
• Glacann an leanbh leis
• Tá sé oscailte agus ní faoi rún
Ní chóir do fhoireann oibre na scoile iad seo a leanas a cheadú nó páirt a ghlacadh iontu.
• Iompair nó teanga atá neamhoiriúnach
• Pionós fisiciúil d’aon chineál
• Cluichí a bheadh corraitheach go gnéisiúil nó caidéis gnéasach a dhéanamh faoi nó le leanbh
• Usáid a bhaint as ábhar pornagrafaíoch nó dearfa gnéasach
Ionduchtú Múinteoirí agus Ball Foirne Breise
Beidh an DCA freagrach as na múinteoirí nua uile agus an fhoireann bhreise a chur ar an eolas faoi na Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001 agus Children First,1999. Tabharfaidh an DCA cóip de Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí, ROE, 2001; Chaibidlí 3 & 4 agus Aguisín 1 agus den bpolasaí seo um Chaomhnú Páistí don fhoireann nua uile. Táthar ag súil leis go múinfidh na múinteoirí nua uile na cuspóirí sa chlár OSPS. Tá an priomhoide freagrach as monatóireacht a dhéanamh ar mhúinteoirí nua, agus beidh sé/sí freagrach as tacú le múinteoirí nua agus na cuspóirí OSPS á gcur i bhfeidhm acu. Tá priomhoide freagrach freisin as a chinntiú go dtuigeann múinteoirí nua conas an leabhar rolla a líonadh isteach i gceart agus an múinteoir a chur ar an eolas faoi nósanna imeachta coimeád cúntas sa scoil.
Ionduchtú Daltaí
Cuirfear na tuismitheoirí agus na leanaí uile ar an eolas faoi na rialacha tinrimh a leagann an tAcht Oideachais (Leas) (2000) síos agus impleachtaí na rialacha sin. Cuirfear na tuismitheoirí uile ar an eolas faoi na cláir sa scoil a bhaineann le forbairt phearsanta, e.g. OCG, Walk Tall, Bí Sábháilte agus OSPS. Tugtar cóip de Pholasaí Clárúcháin na scoile do gach tuismitheoir nua agus leagann sé síos na nósanna imeachta ar chóir do thuismitheoirí agus leanaí a úsáid nuair a dhéanann siad teagmháil leis an scoil má tá leanaí as láthair nó má tá cúiseanna imní oideachasúla/pearsanta/teaghlaigh i gceist. Moltar do thuismitheoirí coinne a dhéanamh leis an múinteoir ranga/leis an bpríomhoide má theastaíonn uathu dul chun cinn a linbh a phlé. Tugtar cóip de Chód Iompair na scoile agus Polasaí Fhrithbhulaíochta na scoile do na tuismitheoirí uile.

Usáid na hIdirlíne/ grianghrafanna agus píosaí físe
Faightear cead i scríbhinn óna tuismitheoirí gach bliain úsáid inghlactha a bhaint as ghrianghrafanna, píosaí físe agus as obair scoile a fhoilsiú ar an Idirlíon. Coinnítear an cead seo ar chomhad. Má bhíonn iarrataisí seachtrach i gceist i dtaobh ábhar físe nó fótagrafach na leanaí iarrtar ar thuismitheoirí cead a thabhairt i leith na hócáidí áirithe sin.
Coimeád Cúntas
Coinneoidh múinteoirí fillteán gach linbh suas chun dáta le torthaí measúnachtaí a rinneadh, dátaí agus sonraí cruinnithe le tuismitheoirí agus nótaí ó thuismitheoirí. Coinnítear na cúntais i dtarraiceán dheasc an mhúinteora a bhíonn faoi ghlas i gcónaí. Tabharfar na leabhair rolla suas chun dáta gach lá. Ní roinnfear eolas leochailleach a bhaineann le leanaí ach le daoine is gá a bheith ar an eolas. Coimeádtar cúntais oideachasúla na ndaltaí uile nach bhfreastalaíonn ar an scoil seo níos mó i gcófra na bhfillteán in oifig an phríomhoide ar feadh 5 bliana. Is féidir sonraí breise ar Choimeád Cuntais sa scoil a fháil i bPolasaí Coimeád Cúntas na scoile.

Féitheoireacht
Cloífidh an fhoireann uile le polasaí féitheoireachta na scoile chun a chinntiú go ndéantar féitheoireacht chuimsitheach ar leanaí ag na sosanna uile agus roimh agus tar éis na scoile. Glacfaidh an príomhoide/leas-phríomhoide páirt sa féitheoireacht roimh/tar éis na scoile (féach an t-amchlár ar chlár fógraí na foirne). Cuirfear amchlár eile ar fáil do na sosanna 11 a chlog agus d’am lóin.Féach ar an bpolasaí féitheoireachta do rialacha comhaontaithe maidir le hamanna sosa. Féach ar an bpolasaí féitheoireachta do nósanna imeachta maidir le múinteoirí a bheith as láthair.

Páistí Aonair a mhúineadh
Cuirtear é seo ar fáil má tá sé oiriúnach. Má tá gá leis seo téitear i gcomhairle le tuismitheoirí. Tá painéil ghloine ar dhoras an tseomra acmhainne.
Snámh
Rachaidh leanaí chuig an linn snámha ar an mbus. Déanfaidh leanaí línte eagraithe le haghaidh an bhuis, mar a luaitear inár bpolasaí scaoilte mar chuid de Shláinte agus Sábháilteacht. Cabhróidh tuismitheoirí le féitheoireacht sna seomraí feistis chun sábháilteacht na leanaí a chinntiú. Beidh na tuismitheoirí uile ag feidhmiú ‘in loco parentis’ agus mar sin beidh siad mar thuismitheoirí ciallmhara ag cabhrú le leanaí filleadh ar an scoil chomh tirim agus is féidir. Cuirfear tuismitheoirí cúntacha ar an eolas faoin ár nósanna imeachta snámha.

Ag dul chun an leithreas
Más gá, téitear i dteagmháil le tuismitheoirí chun cabhrú lena leanbh má bhíonn timpist leithris aige/aici. Muna féidir leis an tuismitheoir teacht chun na scoile, déileáilfidh muid mar fhoireann leis an eachtra chomh leochailleach agus is féidir. Spreagann muid neamhspleáchas maidir le gléasadh/éadaí a bhaint dínn ach ag cinntiú dínit an linbh ag an am chéanna agus nach ngoillfidh sé ar an leanbh. Coinnítear athrú éadach ar scoil agus nóta d’aon eachtraí a tharlaíonn.
Infheictheacht
Déanfaidh múinteoirí cinnte go bhfuil leanaí infheicthe sa chlós scoile. Ní bheidh cead ag leanaí am a chaitheamh i seomraí ranga, i leithris nó i mbotháin, áiteanna nach mbeadh daoine fásta ag déanamh féitheoireachta orthu. Níl cead acu clós na scoile a fhágáil nó déileáil le daoine fásta atá lasmuigh den chlós scoile.
Cuairteoirí
Beidh na múinteoirí ar dualgas sa chlós ar an eolas faoi chuairteoirí ag teacht isteach sa chlós scoile agus gheobhaidh siad amach cúis na gcuairteanna sin. Déanfar féitheoireacht ar na daoine sin agus iad i mbun a gcuid gnó.

5.0 Impleachtaí don Churaclam
Réamhrá
I Scoil Náisiúnta an Inbhir, beidh meas ar gach leanbh, agus déanfaimid na nithe seo a leanas agus aidhmeanna Churaclam na Bunscoile á mbaint amach againn:
• Cuirfimid ar chumas gach linbh saol iomlán a bheith aige/aici mar leanbh agus a p(h)oitéinseal a bhaint amach
• Cuirfimid ar chumas linbh é/í fein a fhorbairt mar dhuine sóisialta trí mhaireachtáil agus comhoibriú le daoine eile agus cur le maitheas na sochaí
• Ullmhóimid an leanbh d’oideachas breise agus foghlaim ar feadh an tsaoil

Agus sinn ag iarraidh na haidhmeanna sin a bhaint amach, cruthóimid timpeallacht scoile oscailte, uilechuimsitheach, mheasúil, chothrom, dhaonlathach, fhulangach a dhéanfaidh iarracht tacú le forbairt iomlán na leanaí uile agus forbairt na ndaoine fásta uile a oibríonn lenár leanaí. Déantar mionchur síos ar na straitéisí a úsáidfear leis an timpeallacht sin a chruthú inár bPlean OSPS agus beidh na nithe seo a leanas i gceist:
• Timpeallacht fhisiciúil a chuireann sláinte chun cinn a chruthú
• Féinmheas a threisiú
• Meas ar éagsúlacht a chothú
• Cumarsáid éifeachtach a fhorbairt laistigh den scoil
• Cumarsáid chuí baile-scoile a fhorbairt
• Freastal ar riachtanais aonair
• Próiseas daonlathach a fhorbairt
• Teanga chuimsitheach agus mheasúil a chothú

Déanfaimid iarracht a chinntiú go mbeidh ár scoil sábháilte go fisiciúil agus go mothúchánach. Cuirfimid ábhar curaclaim ár gcláir OSPS i láthair sa tslí go ndéanfaimíd scileanna féinchosanta maidir le féinmheas agus ceannasacht a thabhairt dár leanaí. Bainfear úsáid as na modheolaíochtaí ‘am ciorcail’ agus ‘am bolgáide’ sa scoil uile. Bainfear úsáid as an gcur chuige Gan Mhilleán inár bPolasaí Frithbhulaíochta. Forbrófar scileanna idirphearsanra trí obair a dhéanamh i mbeirteanna agus i ngrúpaí. Molfar do leanaí níos sine oibriú go dearfach le scileanna maidir le coibhlint, idirbheartaíocht agus teacht ar chomhaontú a fhorbairt

Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha
Múinfidh múinteoirí naíonán na cuspóirí ábhair a leagtar amach faoi na deich snáithaonad inár gclár OSPS. Is iad sin
• Féiniúlacht
• Ag tabhairt aire do mo chorp féin
• Fás agus athrú
• Sábháilteacht agus cosaint
• Cinntí a dhéanamh
• Mé féin agus mo theaghlach
• Mo chairde agus daoine eile
• Teagmháil le daoine eile
• Saoránacht a fhorbairt
Tar éis iad sin a phlé, bhraith múinteoirí go gcabhróidh na snáithaonaid sin leis na leanaí na nithe seo a leanas a fhorbairt – ceannasacht, tábhacht an choirp, scileanna maidir le aire a thabhairt dóibh féin, meas ar dhaoine eile, aithint mothúchán agus na scileanna a bhfuil gá leo le mí-úsáid a aithint agus insint faoi.

Tabharfaidh na hacmhainní Walk Tall, ár gclár Alive-O agus na hacmhainní ón gclár Aireachais tacaíocht don chlár OSPS.

Rang a 1 agus a 2
Arís, d’aontaigh múinteoirí go gcabhróidh cur i bhfeidhm ár gcláir OSPS, mar a leagtar amach faoi na deich snáithaonad thuas é, ar chumas na leanaí scileanna, eolas agus dearcaí a fhorbairt a bhaineann le féinmheas, meas ar dhaoine eile agus ar an timpeallacht, agus féinchúram agus insint faoi mhí-úsáid. Cuirfear ar an eolas iad faoi ithe sláintiúil, dearcaí dearfacha maidir le húsáid drugaí agus feasacht ar fhrithbhulaíocht.

Tabharfaidh acmhainní Walk Tall, ár gclár Alive-O, ábhair Bhord Sláinte an Iarthuaiscirt agus an clár Aireachais tacaíocht don chlár OSPS.

Rang a 3 agus a 4
Arís, cuirfear ár gclár OSPS i bhfeidhm de réir na ndeich snáithaonad. Cuirfear leis an eolas, na scileanna agus na dearcaí a forbraíodh i ranganna go dtí seo. Cuirfear ar chumas leanaí scileanna inphearsanta agus idirphearsanta a fhorbairt. Dé réir mar a éiríonn siad níos sine, tabharfar dúshlán na leanaí a scileanna déanta cinntí a fhorbairt. Molfar dóibh scileanna féinchosanta a bhaineann le caitheamh tobac agus alcól a fhorbairt. Déanfar scrúdú freisin ar bhrú ó chomhpháirtithe agus ar thionchar na meán cumarsáide. Beidh forbairt an fhéinmheasa, meas ar dhaoine eile, ceannasacht, feasacht ar mhothúcháin, agus scileanna maidir le féinchosaint agus insint faoi dhrochúsáid mar bhunchloch ár dteagaisc.

Tabharfaidh acmhainní Walk Tall, ábhair fhrithbhulaíochta don Bhunoideachas, ábhair OCG, agus an clár Aireachais tacaíocht dár gclár OSPS.

Rang a 5 agus a 6
Cuirfear ár gclár OSPS i bhfeidhm de réir na gcuspóirí curaclaim a leagtar amach faoi na deich snáithe sa Churaclam Bunscoile Leasaithe do OSPS. Cuirfear leis an eolas, na scileanna agus na dearcaí a forbraíodh i ranganna go dtí seo. Leanfaidh leanaí orthu ag forbairt na féinmhuiníne agus dearcaí dearfacha maidir leo féin, maidir le daoine eile, an timpeallacht agus an domhan níos leithne ina mhaireann siad. Cuirfear féinchosaint agus meas ar dhaoine eile chun cinn, forbrófar scileanna déanta cinntí agus déanfar scrúdú ar thionchar chomhpháirtithe agus claonadh na meán cumarsáide. Déanfar forbairt bhreise ar eolas faoi dhrugaí agus dearcaí dearfacha maidir le húsáid drugaí. Cuirfear ar chumas leanaí scileanna maithe tógála grúpaí, feasacht ar fhrithbhulaíocht agus scileanna réitigh coibhlintí a fhorbairt. Leagfar béim ar fhéinchosaint agus cosaint a thabhairt do dhaoine níos óige nach mbíonn an cumas céanna iontu. Forbrófar dearcaí dearfacha maidir le gnéasacht, agus cuirfear féinmheas agus meas ar dhaoine eile chun cinn (féach ar an mbeartas OCG).

Tabharfaidh ábhair Walk Tall, acmhainní OCG, acmhainní an Chláir Aireachais agus acmhainní Bhord Sláinte an Iarthuaiscirt tacaíocht don chlár OSPS.

Critéir Rathúlachta
Déanfaimid meastóireacht ar rathúlacht an pholasaí seo ag baint úsáide as na critéir seo a leanas:
• Cur i bhfeidhm agus rannpháirtíocht na foirne uile san oiliúint
• Cur i bhfeidhm an churaclaim OSPS
• Acmhainní chun tacú le cur i bhfeidhm OSPS
• Cur i bhfeidhm agus rannpháirtíocht na leanaí sa Chlár Aireachais
• Measúnacht, déanta ag rannpháirtithe, ar na nósanna imeachta tar éis cáis ar
Chaomhnú Pásití
• Aiseolas ón bhfoireann uile.

Fráma ama don Chur i bhFeidhm

Cuirfear na nósanna imeachta seo i bhfeidhm tar éis an Bhoird Bhainistíochta iad a dhaingniú.

Fráma ama don Athbhreithniú

Cuirfidh an DCA na treoirlínte i gcuimhne do na múinteoirí uile ag an gcéad chruinniú foirne gach bliain, agus tabharfar cóip de na Treoirlínte agus Cur Chuige um Chaomhnú Páistí agus Children First d’aon duine a mbíonn sé de dhíth orthu.
Déanfar athbhreithniú bunaithe ar na critéir thuas, tar éis aon eachtra agus gach eachtra ina n-úsáidtear na treoirlínte.

Freagracht as an Athbhreithniú

• DCA
• An Príomhoide
• An Fhoireann uile
• Dáta don athbhreithniú 2018

Daingniú agus Cumarsáid
Daingníodh an beartas seo ar an 10/03/2017. Scaipeadh an beartas ar thuismitheoirí na leanaí agus déanfar socraithe é a cur ar fáil do thuismitheoirí daltaí nua ag tús gach scoil bhliain.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *